Document “Moció ratificació contenciós”

MOCIÓ DE SUPORT AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LES COMARQUES DE LA GARROTXA I EL PLA DE L’ESTANY I DE RATIFICACIÓ DEL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 191/2014 INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CENTRE DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA GARROTXA.

Tenint en compte que en data 21 de gener del 2016 el Consell Comarcal de la Garrotxa, en sessió plenària, va ratificar el conveni  de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i el Consell Comarcal de la Garrotxa per integrar i gestionar de forma conjunta el model de gestió de residus de les dues comarques.

Tenint en compte que en data 8 d’octubre de 2014 l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca va presentar un recurs contenciós administratiu per la impugnació de l’acord d’aprovació del Pla Especial Urbanístic per la instal·lació del Centre de Residus de la Garrotxa al nostre municipi, i que actualment s’ha iniciat la instrucció d’aquest recurs.

En base això, ACORDEM:

PRIMER: Manifestar el suport de l’Ajuntament de Sant Jaume al conveni signat entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consell Comarcal del pla de l’Estany en matèria de gestió de residus. Pensem que el conveni signat entre les dues comarques és positiu en el sentit que permet sumar esforços i estratègies, potenciant les sinèrgies i els consensos entre territoris per aconseguir una major eficàcia i eficiència en un servei públic.

Però aquest conveni no pot servir per justificar la necessitat de desenvolupar el Pla Especial aprovat, doncs el document només té en compte la massa crítica a reciclar de la comarca de la Garrotxa. Més aviat s’hauria d’entendre que l’existència del conveni entre les dues comarques obliga a les parts a tornar estudiar el projecte del Centre de Gestió de Residus, fins i tot planificar altres opcions possibles com la de diversos centres de gestió propers als abocadors comarcals existents.

SEGON: Instar a les parts a treballar conjuntament per cercar el consens i integrar tot el model de gestió de residus de les dues comarques, en especial allò que fa referència a les polítiques d’inversió en noves infraestructures i gestió d’aquestes.

TERCER: Que el Ple de l’Ajuntament ratifica el recurs contenciós administratiu contra l’aprovació del Pla Especial Urbanístic del centre de residus de la Garrotxa, per conseqüència tots els grups municipals que formem part de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca rebutgem aquest projecte de Pla Especial Urbanístic aprovat per desenvolupar al nostre municipi.

QUART:  Fer arribar aquests acords al Consell Comarcal de la garrotxa, al Consell Comarcal del Pal de l’Estany, als respectius municipis d’ambdues comarques, a l’Agència de Residus de Catalunya, i al govern de la Generalitat de Catalunya.

Sant Jaume de Llierca, a 31 de març de 2016